PASSPORT ?

ความหมายของพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)

          หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย โดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ สามารถออกในประเทศไทยโดย หน่วยงานในสังกัด กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ บางกรณีอาจจะออกได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรือสถานกงสุลไทยทั้ง 86 แห่ง

ลักษณะของพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)

           หนังสือเดินทางประเทศไทยสำหรับประชาชนทั่วไปรุ่นปัจจุบันจะมีสีแดงเลือดหมูโดยมีตราครุฑอยู่ตรงกลางที่ปกด้านหน้าและคำว่า "หนังสือเดินทางประเทศไทย" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ด้านบนสุด ส่วนคำว่า "THAILAND PASSPORT" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ใต้ตราครุฑ ด้านล่างสุดจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) อักษรและสัญลักษณ์ที่หน้าปกเป็นสีทอง

 

ประเภทของพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง)

passport หนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบันมี 4 ประเภท ดังนี้

        1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

        2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้า เงินเข้ม) หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนา ไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยมีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทางประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ

        3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) ประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้

         1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         2. พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส

         3. พระราชวงศ์และบุคคลสา คัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ

         4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี

         5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

         6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา

         7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์

         8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด

         9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

        10. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

        11. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูตซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ

        12. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ อยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี

        13. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8

        14. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

        4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเภทพิเศษ คือ

          1. หนังสือเดินทางพระ ออกให้สาหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม

          2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปี เท่านั้น

 


 • 113655139.jpg
  1) กระเป๋าน้ำหนักเกิน หากใครก็ตามจะไปเที่ยวต่างประเทศจะมีความรู้สึกในใจที่ว่า อยากจะขนของทุกอย่างที่เรามีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถอ...

 • travel-tips.jpg
  1. Adapter สำหรับเสียบปลั๊กและที่แปลงไฟก่อนออกเดินทางเมื่อคุณกำลังเตรียมของลงกระเป๋านั้น เช็คสักนิดว่าประเทศที่คุณจะไปนั้น มีการใช้เต้าเสียบที่รูปร่างผิดแผก จากประเทศของคุณจนปลั๊...

 • k3.jpg
  ปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯ มีผลการศึกษาที่ประสบความสำร็จแล้วในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดในสภาพพื้นที่ต่างๆ การ เลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี การประมง ฯลฯ โดยได้มีการสาธิตไว้ใ...

 • ๆๆๆๆๆ.jpg
  ย้อนรอย วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) ณ เมืองปุยยี (Pully) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ...

 • 1432842468-IMG3705Med-o.jpg
  1. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ. อุบลราชธานี 2. แก่งชมดาว จ. อุบลราชธานี 3. เกาะไม้ท่อน จ. ภูเก็ต 4. วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ. นครราชสีมา 5. ถนนดอกไม้ตาเบบูญ่า จ. ...

 • ปราสาทโอซาก้า.jpg
  ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะม...

 • maxresdefault.jpg
  หนึ่งในดินแดนพุทธกาลอันเก่าแก่นั้น พม่า ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีประชาชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมาก ด้วยแรงศรัทธาที่ปรากฏนั้นจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมและสถานที่ที่สร้างขึ้น...

 • 871-9751-grandcanon.jpg
  10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกที่ของโลกจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย 1. The grand canyon , Arizona , U.S.A 2. ภูเขาฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น...

 • jungfrau1.jpg
  ยอดเขาจุงเฟราเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจงุเฟรา มีจุดชม...

 • 01.jpg
  เมื่อปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับนโยบายการเปิดประเทศของ "พม่า" หรือ เมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนและพัฒนาประเทศส...

 • 081.jpg
  เมื่อพูดถึง "ภูเขาไฟ" หลายๆคนอาจจะนึกถึงลาวา แมกม่าและความยิ่งใหญ่อลังการของมันเมื่อครั้งตอนระเบิด แม้ภูเขาไฟบางลูกจะดับไปแล้ว (หรือยังมีการปะทุอยู่บ้างนานๆครั้ง) แต่ปฏิเสธไม่ได...

 • Cat-Cat-Village.jpg
  หากใครที่กำลังมองหาสถานที่เงียบๆ สงบๆ บรรยากาศดี มีอากาศบริสุทธิ์ ผู้คนเป็นมิตร และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คุณไม่ควรมองข้าม "เวียดนามเหนือ" ที่อยู่บริเวณตอนเหนือของ ...

 • 11.jpg
  เกาะกระแสโลกไปเที่ยวกรีซ ดินแดนแห่งตำนานกรีกโบราณ เมืองตากอากาศเมดิเตอร์เรเนียนชั้นยอดประเทศกรีซหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ“สาธารณรัฐเฮลเลนิก” ประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณหร...

 • beijing_modern_city_920x500.jpg
  เมื่อพูดถึง "ประเทศจีน" หลายๆคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะ? บางคนอาจนึกถึงประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก หรือประเทศที่มีสินค้าราคาถูก คุณภาพใช้ได้มากที่สุดในโลก ฐานการผลิตสินค้าแบรนด์และ...

 • 5104226627001_5229976972001_5214933106001-vs.jpg
  มีใครอยากไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปบ้างคะ! หลายๆคนคงตอบในใจว่าอยากไป แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย บอกเลยค่ะว่าเมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับ "บูดาเปสต์" เมืองหลวงของประเทศฮังการี คุณจะต้อ...

 • nn1.jpg
  ถ้าจะให้พูดถึงดินแดนที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้คนที่มากมายและความยังคงความเป็นเอกลักษณ์ เราก็คงนึกถึงชาวญี่ปุ่นกันเป็ฯอันดับเเรกใช่ไหมคะ วันนี้เราจึงน...

 • พอย่างเข้าสู่หน้าร้อนของญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม บนเกาะฮอกไกโดจะ บานสะพรั่งเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดหลากสีสัน ภาพทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่Tomita Farmเมือง Furano (ฟุรา...

 • HongKong.jpg
  เวลาไปเที่ยวเกาะฮ่องกง ทุกคนไปที่ไหนกันบ้างคะ? หลายๆคนคงตอบว่าไปชอปปิ้งตามร้านต่างๆที่มากมายเกินจะนับไหวของเกาะเล็กๆภายใต้การดูแลของประเทศจีนแห่งนี้ หรือไหว้พระสักการะสิ่งศักด...

 • โปรตุเกสเป็นประเทศที่เก่าแก่มากชาติหนึ่งในสหภาพยุโรป และเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามาเนิ่นนานนับหลายร้อยปี โดยชื่อโปรตุเกสนั้น เป็นชื่อที่ชาวโรมันตั้งใ...

 • image.jpg
  ใครเป็นนักชอปปิ้งตัวยง หรือเป็นบุคคลผู้รักในสินค้าของญี่ปุ่นบ้างยกมือขึ้น!ใครๆก็รู้ว่าคุณภาพสินค้าของญี่ปุ่นนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพและราคาอันสมเหตุสมผล หากใครเป็นหนึ่ง...

 • ท่ามกลางความคลุมเครือกรณีสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลายคนคงไม่ทราบว่ามีการค้นพบสุสาน "พระเจ้าตากสิน" ในประเทศจีน ขณะที่หลายคนถกเถียงว่าสถานที่ดังกล่าว เป็นสุสานฝังพ...

 • ว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนั้น ถึงแม้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างจากไทยมากเท่าไหร่ แต่เชื่อเถอะค่ะ ขึ้นชื่อว่า “ต่างประเทศ” แล้ว ย...

 • ไปเที่ยวบาหลี ได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของชาวบาหลี และชื่นชมความงดงามตามธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ลืมแวะซื้อของฝากบาหลีติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย ของฝากบาหลีมีให้...

 • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ภาพพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) อนุสรณ์สถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศออสเตรีย ด้านนอกประตูทางเข้าพระราชวังเป็นลานหินกว้า...

 • รีวิว ตักบาตรข้าวเหนียว ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง มาเที่ยวหลวงพระบาง ของประเทศลาวทั้งทีต้องไม่พลาดไฮไลท์เด็ดของที่นี่คือ การตักบาตรข้าวเหนียว บรรยากาศตอนเช้าที่หลวงพระบางคือ...

 • ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงมาอยู่ระหว่าง 5-15 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าแจ่มใส ใบไม้ของต้นไม้ต่างๆเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง สีท...

 • เสน่ห์อับยาเนย์ หมู่บ้านดินแดงมรดกโลก Iran
Visitors: 14,231