โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              ปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯ มีผลการศึกษาที่ประสบความสำร็จแล้วในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดในสภาพพื้นที่ต่างๆ การ เลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี การประมง ฯลฯ โดยได้มีการสาธิตไว้ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ง่าย ๆ เกษตรกรสามารถนำไปเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพได้ ดังนั้น ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์ศึกษาฯ ใกล้บ้านได้อย่างครบถ้วน หรือจะขอไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ได้เช่นกัน สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาฯ พร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่าน ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สมดังพระราชปณิธานแห่งองค์ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่" การที่เกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและสามารถเลี้ยงตัวเองได้นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ใน การทำการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา และใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรมีความสามารถในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบำรุง ดิน การรักษาป่าไม้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับดิน ตลอดจนการปลูกพืชที่เหมาะสม การประมง หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่ควรต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรง เนน้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมี "ตัวอย่างของความสำเร็จ"เผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นจริงได้ จึงพระราชทานพระราชดำริ ให้ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนา" ขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าในด้านการพัฒนาแขนงต่าง ๆ เฉพาะภูมิภาคเฉพาะท้องถิ่น และเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกด้านได้มาร่วมกันเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละศูนย์นั้น ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่นั้น ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาของการพัฒนา แล้วดำเนินการพัฒนาตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ และสอดคล้องกับการ ประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่นั้น ๆ ผลจากการทดลองวิจัยนี้ได้นำไปเผยแพร่สู่ราษฎรด้วยวิธีปฏิบัติที่ง่าย ราษฎรสามารถนำไป ปฏิบัติเองได้ โดยจัดให้มีการสาธิตและอบรมในรูปแบบต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองให้มี ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้นจนสามารถเลี้ยงตัวเอง ได้ในระยะยาว ในปัจจุบันมีศูนยศ์ึกษาการพัฒนา ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

          ๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการค้นคว้า ทดลองและสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด

 

          ๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟู สภาพป่าเสื่อมโทรม โดยหาวิธีการที่จะให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุงและรักษาสภาพป่าพร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์ จากป่าด้วย

 

          ๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง สภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้

          ๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

 

          ๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสม ของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดย ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

          ๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างกว้างขว้างใน ภาคใต ้ให้สามารถนำ มาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด 

        ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นในเรื่องการค้นคว้าทดลอง และวิจัยพืช ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ พืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชหรือพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อแนะนะให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังทรงเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด เป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร อาทิทรงสนับสนุน ให้เกษตรใช้โคและกระบือเป็นแรงงานในการทำไร่ทำนามากกว่าการใช้เครื่องจักร การปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เป็น การลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย หากในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงและมีผลกระทบต่อสภาพและคุณภาพของดินในระยะยาว และ ทรงแนะนำเกษตรกรในเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีผลดีทั้งในด้านเชื้อเพลิงและปุ๋ย การค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยด้านการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศ นำมาใช้อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการค้นคว้า ทดลองโครงการต่าง ๆ เป็นการส่วนพระองค์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2505 แต่ละโครงการนั้นได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มา ช่วยในการศึกษาค้นคว้าและทดลอง ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยากนัก เพื่อเผยแพร่หรือแนะนำให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ เป็น การเสริมสร้างอาชีพด้านการเกษตร เช่น โครงการเกี่ยวกับปลาหมอเทศ ปลานิล นาขา้วทดลอง ข้าวไร่ การผลิตก๊าซชีวภาพ ป๋ยุ อินทรีย์ โรงโคนม พนัธุ์โคนม ศูนยร์วมนม เนยแข็ง น้ำผลไม้ โครงการขจัดน้ำเสียโดยปลูกผักตบชวา สวนพืชสมุนไพรโครงการ หวาย เป็นต้น 


 • thai-passport.jpg
  ความหมายของพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย โดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ สามารถออกในประเทศไทย...

 • 113655139.jpg
  1) กระเป๋าน้ำหนักเกิน หากใครก็ตามจะไปเที่ยวต่างประเทศจะมีความรู้สึกในใจที่ว่า อยากจะขนของทุกอย่างที่เรามีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถอ...

 • travel-tips.jpg
  1. Adapter สำหรับเสียบปลั๊กและที่แปลงไฟก่อนออกเดินทางเมื่อคุณกำลังเตรียมของลงกระเป๋านั้น เช็คสักนิดว่าประเทศที่คุณจะไปนั้น มีการใช้เต้าเสียบที่รูปร่างผิดแผก จากประเทศของคุณจนปลั๊...

 • ๆๆๆๆๆ.jpg
  ย้อนรอย วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) ณ เมืองปุยยี (Pully) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ...

 • 1432842468-IMG3705Med-o.jpg
  1. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ. อุบลราชธานี 2. แก่งชมดาว จ. อุบลราชธานี 3. เกาะไม้ท่อน จ. ภูเก็ต 4. วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ. นครราชสีมา 5. ถนนดอกไม้ตาเบบูญ่า จ. ...

 • ปราสาทโอซาก้า.jpg
  ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะม...

 • maxresdefault.jpg
  หนึ่งในดินแดนพุทธกาลอันเก่าแก่นั้น พม่า ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีประชาชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมาก ด้วยแรงศรัทธาที่ปรากฏนั้นจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมและสถานที่ที่สร้างขึ้น...

 • 871-9751-grandcanon.jpg
  10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกที่ของโลกจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลย 1. The grand canyon , Arizona , U.S.A 2. ภูเขาฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น...

 • jungfrau1.jpg
  ยอดเขาจุงเฟราเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจงุเฟรา มีจุดชม...

 • 01.jpg
  เมื่อปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับนโยบายการเปิดประเทศของ "พม่า" หรือ เมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนและพัฒนาประเทศส...

 • 081.jpg
  เมื่อพูดถึง "ภูเขาไฟ" หลายๆคนอาจจะนึกถึงลาวา แมกม่าและความยิ่งใหญ่อลังการของมันเมื่อครั้งตอนระเบิด แม้ภูเขาไฟบางลูกจะดับไปแล้ว (หรือยังมีการปะทุอยู่บ้างนานๆครั้ง) แต่ปฏิเสธไม่ได...

 • Cat-Cat-Village.jpg
  หากใครที่กำลังมองหาสถานที่เงียบๆ สงบๆ บรรยากาศดี มีอากาศบริสุทธิ์ ผู้คนเป็นมิตร และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คุณไม่ควรมองข้าม "เวียดนามเหนือ" ที่อยู่บริเวณตอนเหนือของ ...

 • 11.jpg
  เกาะกระแสโลกไปเที่ยวกรีซ ดินแดนแห่งตำนานกรีกโบราณ เมืองตากอากาศเมดิเตอร์เรเนียนชั้นยอดประเทศกรีซหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ“สาธารณรัฐเฮลเลนิก” ประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณหร...

 • beijing_modern_city_920x500.jpg
  เมื่อพูดถึง "ประเทศจีน" หลายๆคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะ? บางคนอาจนึกถึงประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก หรือประเทศที่มีสินค้าราคาถูก คุณภาพใช้ได้มากที่สุดในโลก ฐานการผลิตสินค้าแบรนด์และ...

 • 5104226627001_5229976972001_5214933106001-vs.jpg
  มีใครอยากไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปบ้างคะ! หลายๆคนคงตอบในใจว่าอยากไป แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย บอกเลยค่ะว่าเมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับ "บูดาเปสต์" เมืองหลวงของประเทศฮังการี คุณจะต้อ...

 • nn1.jpg
  ถ้าจะให้พูดถึงดินแดนที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้คนที่มากมายและความยังคงความเป็นเอกลักษณ์ เราก็คงนึกถึงชาวญี่ปุ่นกันเป็ฯอันดับเเรกใช่ไหมคะ วันนี้เราจึงน...

 • พอย่างเข้าสู่หน้าร้อนของญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม บนเกาะฮอกไกโดจะ บานสะพรั่งเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดหลากสีสัน ภาพทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่Tomita Farmเมือง Furano (ฟุรา...

 • HongKong.jpg
  เวลาไปเที่ยวเกาะฮ่องกง ทุกคนไปที่ไหนกันบ้างคะ? หลายๆคนคงตอบว่าไปชอปปิ้งตามร้านต่างๆที่มากมายเกินจะนับไหวของเกาะเล็กๆภายใต้การดูแลของประเทศจีนแห่งนี้ หรือไหว้พระสักการะสิ่งศักด...

 • โปรตุเกสเป็นประเทศที่เก่าแก่มากชาติหนึ่งในสหภาพยุโรป และเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามาเนิ่นนานนับหลายร้อยปี โดยชื่อโปรตุเกสนั้น เป็นชื่อที่ชาวโรมันตั้งใ...

 • image.jpg
  ใครเป็นนักชอปปิ้งตัวยง หรือเป็นบุคคลผู้รักในสินค้าของญี่ปุ่นบ้างยกมือขึ้น!ใครๆก็รู้ว่าคุณภาพสินค้าของญี่ปุ่นนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพและราคาอันสมเหตุสมผล หากใครเป็นหนึ่ง...

 • ท่ามกลางความคลุมเครือกรณีสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลายคนคงไม่ทราบว่ามีการค้นพบสุสาน "พระเจ้าตากสิน" ในประเทศจีน ขณะที่หลายคนถกเถียงว่าสถานที่ดังกล่าว เป็นสุสานฝังพ...

 • ว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนั้น ถึงแม้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างจากไทยมากเท่าไหร่ แต่เชื่อเถอะค่ะ ขึ้นชื่อว่า “ต่างประเทศ” แล้ว ย...

 • ไปเที่ยวบาหลี ได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของชาวบาหลี และชื่นชมความงดงามตามธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ลืมแวะซื้อของฝากบาหลีติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย ของฝากบาหลีมีให้...

 • พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ภาพพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) อนุสรณ์สถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศออสเตรีย ด้านนอกประตูทางเข้าพระราชวังเป็นลานหินกว้า...

 • รีวิว ตักบาตรข้าวเหนียว ณ เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง มาเที่ยวหลวงพระบาง ของประเทศลาวทั้งทีต้องไม่พลาดไฮไลท์เด็ดของที่นี่คือ การตักบาตรข้าวเหนียว บรรยากาศตอนเช้าที่หลวงพระบางคือ...

 • ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงมาอยู่ระหว่าง 5-15 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าแจ่มใส ใบไม้ของต้นไม้ต่างๆเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง สีท...

 • เสน่ห์อับยาเนย์ หมู่บ้านดินแดงมรดกโลก Iran
Visitors: 14,231