สหภาพเมียร์มาร์

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) หรือพม่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของคาบสมุทรอินโดจีน ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ทิศใต้ติดกับไทยและทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกติดกับไทยและลาว และทิศตะวันตกติดกับ อินเดียและบังกลาเทศ มีพื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอาเซียน 

 

                        

 

  • ทัวร์พม่า บูชา 3 มหาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) เดินทาง พ.ย.60 - มี.ค.61

  • The Greatest Mandalayมัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืนราคาเร่ิมต้น 12,888 บาทเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61-----------------------------------------Easy Luxury Bagan - Mandalay 4D3N ☺ ชมความงดงาม...
Visitors: 14,906