หมู่บ้านมรดกโลก อับยาเนห์

          เสน่ห์อับยาเนย์ หมู่บ้านดินแดงมรดกโลก Iran
Visitors: 14,235